ಹಸಿರು ಹಾವುಅದು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿತ್ತು
ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ
ನಾವು ಕದಲಿಸದೆ ಹೋದರೆ
ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಅದು ಹಾಗೇ ಅಲ್ಲೇ
ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ
ಹಸಿರು ಹಾವು
ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೂ ಏನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ

ದಿಗಿಲಾಗಿತ್ತು
ಕಾಯುವುದರಲ್ಲಲ್ಲ
ಕೊಲ್ಲುವುದರಲ್ಲಲ್ಲ
ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ
ಹಸಿರುಹಾವು
ನಿಜ
ಆದರೂ ಭಯ

ಅದನ್ನು
ಹಾಗೆ ದಿಟ್ಟಿಸಿದ್ದರಲ್ಲಿ
ಏನೂ ವಿಶೇಷವಿರಲಿಲ್ಲ
ಹಸಿರು ಹಾವು
ಹಸಿರಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೆ