ಕಪ್ಪು ಕಾಗೆ : ಹಲವು ಬಗೆಗಳಲ್ಲಿ


೧. 

ಅವಳು 

ನಾ ಕಪ್ಪು ಕಾಗೆ ಕಂಡೆನೆನ್ನಬೇಕೆ? 

ಕಾಗೆ ಕಪ್ಪೇ ಅಲ್ಲವೆ 

ಅಂದರೆ 

ಕಪ್ಪೆಂದರೆ ಕಡು ಕಪ್ಪು 

ಕಾಣಲೂ ಆಗದಷ್ಟು ಕಪ್ಪು 

ಕಾಗೆ 

ಕಂಡೆನೆನ್ನಬೇಕೇ 


೨. 

ಅದೆಷ್ಟು ಕತ್ತಲಿತ್ತೆಂದರೆ 

ಕಪ್ಪು ಹಕ್ಕಿ 

ತಪ್ಪ 

ಜಗತ್ತಿನದೇನೂ ಕಾಣದಷ್ಟು 

ಆಗೆಷ್ಟು ಸುಂದರಳಾಗಿದ್ದೀ ನೀ !!! 


೩. 

ಕಪ್ಪು ಹಕ್ಕಿ 

ಬಿಳಿ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ 

ಹಾರೋವಾಗ 

ಕೆಳಗೆ ಮೀನು ಈಜುತ್ತಿತ್ತು 


೪. 

ಅದೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಮುಖ ದಿನ 

ವೃತ್ತ ಪತ್ರಿಕೆಯ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ 

ಕಪ್ಪು ಅಕ್ಷರಗಳು 

ಕಾಗೆ ಬಾಯ್ತೆರದದ್ದೇ 

ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಂದು ತೇಗಿತ್ತು 

ಬಿಳೀ ಕಾಗದ ಸುಮ್ಮನ್ನಿತ್ತು 

ಅದರ ಕಣ್ಣು ಅದೆಷ್ಟು ಕಪ್ಪಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತ! 


೫. 

ಅನ್ನವಿಟ್ಟಾಗ 

ಕಪ್ಪುಕಾಗೆ ಅಗಳನ್ನ ಹೆಕ್ಕಿ 

“ಆಹಾ ಪಿತೃ ಪಿತಾಮಹರು”

ಎಂದದ್ದೇ 

ಎದ್ದು ಬಂದು 

ಪಟ ಪಟ ಪಟ 

ಎಂದೊಡೆಯಬೇಕೆ ? 

ಕಪ್ಪುಕಾಗೆ 


೬. 

ಕಾ ಕಾ ಕಾ ಎನ್ನುತ್ತಲೇ 

ಅದೆಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ 

ನೋಡುತ್ತಿತ್ತೆಂದರೆ 

ನಾ ಕಂಡಾಗ 

ಮೂರನೆ ಕಣ್ಣು 

ಕಂಡಿತ್ತು