...
ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡದ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಹೂವು 
ಮಿಣುಕು ಹುಳಕ್ಕೆ ಸಮಯವೇ ಇಲ್ಲ 
ಗಂಧರ್ವರಿರಲೇ ಬೇಕು 
ಮಸಿಕುಡಿಕೆ ಒಡೆದಿದೆ 
ಮಸಿಯೂ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಪೂರ್ಣವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಚುಕ್ಕಿಯೊಂದು ಬಾಕಿ 


[ಜಪಾನೀಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆಯಂತೆ.. ಒಬ್ಬ  ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ, ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಂತೆ. ಹಲವಾರು ಜೆನ್ ಋಷಿಗಳು, ಹೈಕು ಕವಿಗಳು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ, ನನಗಾದ ಅನುಭವದ ಅಕ್ಷರ ರೂಪ ಮೇಲಿನ ಕವಿತೆ.]

...
ಇಷ್ಟದ ರುಮಾಲು ಸುತ್ತಿ 
ಮನೆಗೆ ಹೊರಟೆ
ಗಟರದ ಇಲಿ ಜೋಡಿಯಾಗಿ 
ಕೊಂಬೆಯ ಅಳಿಲು ತಲೆಯೆತ್ತಿ 
ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ 
ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಯಾವ ಉಸಾಬರಿಯೂ ಇಲ್ಲದೆ
ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ.


[ಜಪಾನೀಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆಯಂತೆ.. ಒಬ್ಬ  ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ, ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಂತೆ. ಹಲವಾರು ಜೆನ್ ಋಷಿಗಳು, ಹೈಕು ಕವಿಗಳು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ, ನನಗಾದ ಅನುಭವದ ಅಕ್ಷರ ರೂಪ ಮೇಲಿನ ಕವಿತೆ.]

...ನಿನಗೇನರ್ಥವಾಯಿತು ಹೇಳು? 
ಈ ಹೆಸರನಿಡಿದು ಕೂಗಿದೆಯಲ್ಲ? 
ವಸಂತ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಿಸಿದೆ 
ಚಲಿಸಿದೆ ಜೋರು ಗಾಳಿಗೆ 
ಬರೆದ ಕವನವನ್ನು ಒಪ್ಪಲೊಲ್ಲ 
ತಿದ್ದಿ ಬರೆದದ್ದು ಮತ್ತೆ 
ಕವನವಾಯಿತಲ್ಲ 

[ಜಪಾನೀಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆಯಂತೆ.. ಒಬ್ಬ  ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ, ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಂತೆ. ಹಲವಾರು ಜೆನ್ ಋಷಿಗಳು, ಹೈಕು ಕವಿಗಳು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ, ನನಗಾದ ಅನುಭವದ ಅಕ್ಷರ ರೂಪ ಮೇಲಿನ ಕವಿತೆ.]

...ಚಿಟ್ಟೆ ಹಾರಿ ಬಳಿದ ಬಣ್ಣದಿಂದ ತೆಗೆದ 
ಮಸಿ - ಬರೆದ ಹಲವು ಸಾಲು 
ಚಿಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲಿ? ಸಾಲು ಕೇಳುತ್ತೆ 
ಮಳೆ ಗಾಳಿ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚಿನ 
ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಚಿಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ಚಿಟ್ಟೆಯಾಗಲು 
ಎಲ್ಲಿವೆ ಸಾಲುಗಳು? 
ಚಿಟ್ಟೆಯ ಸರದಿಯೀಗ 
 

[ಜಪಾನೀಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆಯಂತೆ.. ಒಬ್ಬ  ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ, ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಂತೆ. ಹಲವಾರು ಜೆನ್ ಋಷಿಗಳು, ಹೈಕು ಕವಿಗಳು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ, ನನಗಾದ ಅನುಭವದ ಅಕ್ಷರ ರೂಪ ಮೇಲಿನ ಕವಿತೆ.]

...ಅಪ್ಪಿ ಬೆಳೆದ ಲತೆಯ ಹೂವೆ
ಹೊಲ ಹಬ್ಬಿ ಬೆಳೆದು 
ಕಾಳು ಕಡಿ ಹುಳ ಹುಪ್ಪಟೆ
ಭೂತಕ್ಕೊಗ್ಗುವ ಬಯಲು 
ಆಟಕ್ಕೆ ತಿರುಗಾಟಕ್ಕೆ 
ಮಿನುಗುತ್ತಿರುವ ದಿಬ್ಬದ ಮೇಲೇರಿದಾಗ
ಅದೊಂದು ಚಿತ್ರವಷ್ಟೆ. 


[ಜಪಾನೀಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆಯಂತೆ.. ಒಬ್ಬ  ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ, ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಂತೆ. ಹಲವಾರು ಜೆನ್ ಋಷಿಗಳು, ಹೈಕು ಕವಿಗಳು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ, ನನಗಾದ ಅನುಭವದ ಅಕ್ಷರ ರೂಪ ಮೇಲಿನ ಕವಿತೆ.]

...


ಆಕಾಶಮಲ್ಲಿಗಾಗಿ  ಏರಿ 
ಹೂ ಅರಳುವ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ 
ಹಕ್ಕಿ ಬಂದು ಕೂತು 
“ಹಾ…ಬಂದೆ" 
ಎಂದನಂತೆ
ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಳಿಲು ಹಾರಿ 
ಕರಿ ಮೋಡಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಮುಟ್ಟುವಷ್ಟರಲ್ಲಿಲ್ಲಿ 
ಜೋರು ಮಳೆಯಾಗಿತ್ತು 


[ಜಪಾನೀಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆಯಂತೆ.. ಒಬ್ಬ  ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ, ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಂತೆ. ಹಲವಾರು ಜೆನ್ ಋಷಿಗಳು, ಹೈಕು ಕವಿಗಳು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ, ನನಗಾದ ಅನುಭವದ ಅಕ್ಷರ ರೂಪ ಮೇಲಿನ ಕವಿತೆ.]