ಹಳೇ ಆಲ್ಬಂಅಲ್ಲಿ ಕಂಡ 

ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಆ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ 

ಇವನೇನ? 

ದಿಡೀರನೆ ಫೋಟೋ ನಡುವೆ 

ಮಬ್ಬಾಗಿ ಕಂಡವನು? 

ರೈಲು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾದಿದ್ದೀನಿ 

ಆ ಮುದ್ದು ಮುಖ 

ಬೆಳೆದಾಗಲೂ ಹಾಗೇ ಉಂಟಲ್ಲ 

ಪರಿಚಯವುಂಟೋ ಅವಗೆ ಈಗ ?

ರೇಶಿಮೆ ಲಂಗ ತೊಟ್ಟ 

ಗಲ್ಲೆನ್ನುವ ಗೆಜ್ಜೆಗೆ ಸಾಥಾದ 

ಜುಮುಕಿ ನಾದಕ್ಕೆ ಬೆರಗಾದ 

ಆ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ 


ಗುರುತು ಹಚ್ಚಾನ ಈಗ? 

ಸ್ಥನ ಭಾರಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನುಬಾಗಿ 

ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೋಲ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 

ಕಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಮಂದಹಾಸವೇನೂ ಇಲ್ಲ 

ಗೆಜ್ಜೆ ಜುಮುಕಿ ಸದ್ದೂ ಇಲ್ಲ 

ನನ್ನೆಡೆಗೆ ಅವನದೊಂದು ನೋಟ ಸಾಕಿತ್ತು 

ನನಗವನ ಗುರುತಿದೆ 

ಒಂದು ನೋಟ ಸಾಕಿತ್ತು 


ಬೆಟ್ಟೆದ ತುದಿಗೆ ಈ ಜೋರು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ 

ತೋಯ್ದು ಒದ್ದೆಯಾಗಿ ಗಡಗಡ ನಡುಗುತ್ತಾ 

ನಡು ರಾತ್ರಿ ಒಂಟಿ ಮನೆ 

ಗುರುತು ಹಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ ಹುಡುಗ ಈಗ 

“ಹುಡುಗ, ಮೈ ಬೆಚ್ಚಗಾಗಿಸಿಕೋ ಮೊದಲು 

ಬೆಂಕಿಯ ಬಿಸಿಯಿದೆ ಒಳಗೆ 

ದಣಿದಿದ್ದೀಯೆ 

ಮೊದಲು ಮಲಗು - 

ಆಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರವಾಗುವೀಯಂತೆ” 


ಎದುರಲ್ಲಿ ಸುಂದರಕಾಲಿ: 

“ಸುಂದರಕಾಲಿ,  

ಕೆಂಪುದಾಸವಾಳದ ಆ ಕೊರಳಮಾಲೆ 

ರುಂಡಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಗಳಕ್ಕಿಳಿದಿದೆ  

ನಾ ಕೆಂಪೆಂದು ನಾ ಕೆಂಪೆಂದು 

ಅದ ಕಂಡು ನೀ ಕೋಪಗೊಂಡಾಗ 

ಆ ಕಣ್ಣ ಕೆಂಪು 

ಜಗವ ಕೆಂಪಾಗಿಸಿದೆ.” 


ಕೆಂಪುಬೆಟ್ಟ

 ೦೧  

ಹಕ್ಕಿ ಅನಾಮಧೇಯ ಆಗಬಾರದೂ 

ಎಂದೋ ಏನೋ 

ಮನೆ ಸೇರಿ ಕೂಗಹತ್ತಿದ 

ಧ್ವನಿಗೆ ಶಬ್ಧಕ್ಕೆ 

ಕೆಂಪು ಬೆಟ್ಟದ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಬಿಸಿಗಾಳಿ ಹಬ್ಬಿ 

ಮರಕ್ಕೆ ಮರ ತಾಗಿ 

ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯಿತು ಕಾಡು 

ಕೆಂಪು ಬೆಟ್ಟ ಕೆಂಪಾಗುರಿಯಿತು 

ಹಕ್ಕಿ ಹೆಣೆದ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ 

ಗೂಡು ಸುಡುವ ಮುನ್ನ 

ಯಾರೋ ಅದನ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆಂದು 

ಮಾರಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಯ್ದು ತಂದಿದ್ದರು 

ಕೆಂಪುಬೆಟ್ಟ ಕೆಂಪಾಗುರಿಯಿತು 

ಅದರ ಪಾಡಿಗದು ಫಳ ಫಳ ಹೊಳೆಯುತ 

ಬೆಂಕಿ ಆರಿದರೂ 


೦೨ 

ಆ ಉದ್ಧಾನೆ ಉದ್ಧ ರಸ್ತೆಯ 

ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲೂ ಬಳಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಬಣ್ಣ 

ಕಪ್ಪು ಬಿಳಿ ಕಪ್ಪು ಬಿಳಿ 

ಕೆಂಪುಬೆಟ್ಟದ ಕೆಂಪೆಲ್ಲಾ 

ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಿತ್ತು ಆ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ 

ಆ ಕಪ್ಪು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವೂ ಚಿಮ್ಮಿತ್ತು 

ಆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಹುಡುಗರೂ 

ಕಪ್ಪು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಉದ್ದನಿಲುವಂಗಿ 

ತೊಟ್ಟಿದ್ದಂತೇನೋ ನೆನಪು