ನಿಘಂಟು


ಬೇಟೆಗೆ ಬಂದಾಗಿದೆ 

ಮೃಗವನ್ನು ಸೆಳೆ 

ಹಾಡಿಂದ 

ಹಾಡು ಹಾಡು ಹಾಡು 


ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪದವುಂಟು 

“ಗೋರಿಗೊಳಿಸು” 


ಸೆಳೆತ, ಬೇಟೆಗಾರನ ಹಾಡು 

ನೆಲ ಮಟ್ಟಸ ಮಾಡೋ 

ಸಾಧನ 

ಗೋರಿಗಿರುವ ಹಲವು 

ಅರ್ಥಗಳು

 

ಮುಡಿಮುಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೂತವಳು
ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ
ಮುಡಿ ಬಿಟ್ಟವಳ
ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ
ಎದುರಿಗೆ
ಯಾರು ಯಾರು ?
ಅವಳಿಗೆ ಕನಸಲ್ಲಿ
ಕರೀ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿಳೀಗೆಜ್ಜೆ
ನನಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಇವಳದೇ ಗೆಜ್ಜೆ
ಈ ಕಾಣುವ ಮುಖ
ಯಾವುದು ? ಯಾರದು ?

ರೈಲಿನ ಸದ್ದಿನ ಹಕ್ಕಿ


ಇದ್ದಬದ್ದ ಕಿಟಕಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ 
ಹುಲ್ಲು ತಂದಾಕಿದೆ 
ಈ ಪುಟ್ಟ  ಹಕ್ಕಿ 
ಹೊಸ ಮನೆ - ಆ ಬಾಗಿಲು 
ಮಂತ್ರದ್ದೊಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ 
ಕಾಯಲಿಕ್ಕೆ 
ಮಣ್ಣಗೆದು ಗುಡ್ಡ ಕಡಿದು 
ಹೊಸ ಟಾರಿನ ರಸ್ತೆ 
ಎಲ್ಲೋ ರೈಲಿನ ಸದ್ದು 
ಈ ಪುಟ್ಟ ಹಕ್ಕಿಯ ಮರಿಗಾಗಿ 
ಪಾರಿವಾಳವೊಂದು ಹೊಂಚಾಕಿದೆ 
ನಡುವಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಇದೆ