ಮೃಣನ್ಮಯಿಗೆ

ಚಿತ್ರಗಳು ಕೃತಿಗಳಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ,
ಸರಳ ರೇಖೆ ಎಂದರೆ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೀಗೇ ಇರಬೇಕು
ಪರಿಪೂರ್ಣ ವೃತ್ತ ಎಂದರೆ ಗುಂಡಾಗಿ ಇರಬೇಕು
ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ
ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಮಗಳೇ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ
ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನನ್ನು ಅಮ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾಳೆ.
ಗುರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ,
ನನಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಹಾಗು ತಂಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೆ.
ದೇವರು-ತರ್ಕ-ಸಂಬಂಧ       
ಚಿತ್ರಗಳು ಕೃತಿಗಳಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ