...ಮದರಾಸಿನ ರೈಲ್ವೆನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿನ ಪುಸ್ತಕದಂಗಡಿಯ ಮಾಲಿ
"ಮತ್ತೆ ಊರಿಗೆ ಹೊರಟಿರ" ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ
ಭಾಷೆ ಬಾರದ ನನ್ನ ತಮಿಳಿನ ಉತ್ತರ ಕೇಳಿ ನಕ್ಕು
ಸುಮ್ಮನಾದರೂ
ಸುಮ್ಮನಿರಲಾರದ ನನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ
ಬರಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ ರೈಲ್ವೆ ಕೂಲಿಗೆ 
ಬಹುಷಃ ಅರ್ಥವಾಗಿರಬಹುದು

ಅವಳ ಕಳುಹಿಸುವುದೇನೂ ಸಂಭ್ರಮವಲ್ಲ
ಹಾಗೆಂದು ಬೇಸರವೂ ಇಲ್ಲ
ಮದರಾಸಿನ ಸೆಕೆಗೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಒದ್ದೆ
ತಾಳಲಾರದ ಹಿಂಸೆ

ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಊಹೆಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ
Mathematical conjectures
ತರ್ಕಕ್ಕೆ ರುಜುವಾತಿಗೆ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ
ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ನಿಯಮ ಬಂಧ
ಅವಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಾರದಿತ್ತು
ಔಪಚಾರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಗ್ರಹಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮತದ ವಿಶ್ವಾಸ
ಎಣಿಸಲಾಗದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೂ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು
ಅವಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಾರದಿತ್ತ?

ನಾಳೆ ಪತ್ರ ಬಂದು ಸೇರಬಹುದು
ಸಹಿಗೆ ನನ್ನ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ಮಸಿ
ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆಯೆ ಎಂಬುದು
ನಿರ್ದರಿಸಲಾಗದ ಅತಿ ಸರಳ ಹೇಳಿಕೆ
1 ಕಾಮೆಂಟ್‌: