ತತ್ತ್ವ


ಹೂವೇ ಹೂವಾಗಿ

ಮಳೆಯೇ ಮಳೆಯಾಗಿ

ಮಿಂಚೇ ಮಿಂಚಾಗಿ

ಹರಿವೇ ಹರಿವಾಗಿ

ಆಕಾಶವೇ ಆಕಾಶವಾಗಿ

ಬಾ

ಅವಳು ಅವಳಾಗಿ ಬಾ

ಅವನು ಅವನಾಗಿ ಬಾ

ಅವಳು ಅವನಾಗಿ ಬಾ

ಅವನು ಅವಳಾಗಿ ಬಾ

ನಾನು ನೀನಾಗಿ ಬಾ

ನೀನು ನಾನಾಗಿ ಬಾ

ನಾ ನೀನಾಗಿ ನೀ ನಾನಾಗಿ

ಬರುವೆವು


ಯ ಏವಂ ವೇದ 

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ