ವಾರಾಹಿ : ಒಂದು ಹಾಡು

 


ಮುದ್ದು ಮುಖದವಳೇ ಕಾಡಂದಿ ಮುಖದವಳೇ 

ಪುಟಾಣಿ ಮಗುವು ನೀ 

ಕೋರೆ ಹಲ್ಲು ಕೆಂಪು ಕಣ್ಣು 

ನೋಟವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ 

ಅಪ್ಪಿ ಕೊಂಡು ಕೂಸು ನೀನು 

ಆ ಮಗುವು   ಮತ್ತೆ ನಾನು 

ತಂದೆ ರೂಪವು ನೀನೇ ಎಂದು 

ಕಂಡೆ ನಾನು ಮೇಲೆ ನಿಂದು 

ಅದುವೇ ಭಾವ ಅಲ್ಲವೇನೆ 

ತಾಯಿ ವಾರಾಹಿ 

ತಾಯಿ ವಾರಾಹಿ 


ಕೆಂಪು ಮಾಲೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲು 

ನೋಡಬಲ್ಲೆನೇನೆ ಮುಖವ 

ಆ ಕಣ್ಣು ಉಗ್ರ ರೂಪ

ಇದು ಮಹಾ ಸ್ಮಶಾನವಂತೆ 

ಕತ್ತಲೆಯಲಿ  ಕಾಯುವವಳು ನೀನಂತೆ 

ಬೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ಬರುವನಂತೆ 

ಆ ಕಾಲ ಭೈರವನು 

ಇಲ್ಲಿನ ಕೊತವಾಲನು 

ಏನು ಬೇಕು ಹೇಳೆ ತಾಯೆ 

ಬಳಲಿರುವೆ ನೀನು ತಾಯಿ 

ಈ ಹಗಲು ಮಲಗು ತಾಯೆ 

ಜೋ ಜೋ ವರಾಹಿ ತಾಯಿ 

ಜೋ ಜೋ ವರಾಹಿ ತಾಯಿ 

ಬಚ್ಚಿಡುವೆ ತಾಯೆ ನಿನನು 

ಯಾವ ಬೆಳಕು ಬೀಳದಂತೆ 

ಯಾವ ಶಬುದ ತಾಕದಂತೆ 

ಯಾರೂ ಬಾರದಂತೆ 

ಮಲಗು ತಾಯಿ 

ಜೋ ಜೋ ವರಾಹಿ 

ಜೋ ಜೋ ವರಾಹಿ


ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ