ಅನುತ್ತರ

 [ಅನುತ್ತರ : ಗುರು ಅಭಿಧ ಜೊತೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಅನುಭವವಿದು. ಬರೀ ಅನುಭವಗಳು. ಒಂದೊಂದೂ ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯವಾದದ್ದು, ಸೇರಿಕೊಂಡದ್ದು, ಹಾಗೇ ಉಳಿದದ್ದು. ]

೦೧. 

ಆ ಕಲ್ಲು - ಚಪ್ಪಟೆ ಕಲ್ಲು 

ಓಡಿ ಬಂದು ಬಿದ್ದಾಗ 

ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯಿತು 

ಕೆಂಪು ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯಿತು 

ಬೆಳಕು ಹೊತ್ತಿತು ೦೨. 

ಸರಿದಿಲ್ಲ ಅವಳು 

ಮೂರೂ ಎಚ್ಚರದೊಳಗೂ ಹೊರಗೂ 

ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಒಂದೊಂದು ರೂಪ 

ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ವಿಗ್ರಹ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದೆ 

ಅಲ್ಲ ಸಂಭಾಶಿಸುತ್ತಿದೆ 

ಮಾತನಾಡದೆ ಹೋದಾಗ ಕೋಪವೆಂದೆನಿಸಿದ್ದೂ 

ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತವಳ ರೂಪವೊಮ್ಮೆ 

ಕಣ್ಣು ಮೇಲಕ್ಕೆ ನೋಡುತ್ತಿತ್ತು 

ಆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ 


೦೩. 

ಈ ರಾತ್ರಿ ಕೂತಿದ್ದದ್ದು 

ಯಾವುದೋ ಶವದ ಮೇಲೆ 

ನನ್ನ ಶವವೇ ಆದೀತು ಮತ್ತೆ 

ಬೆತ್ತಲೆ ಶವದ ಮೇಲೆ ಬೆತ್ತಲೆ ಯೋಗಿ 

ಮನೆ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಮಾಶಾನ 

ಎದುರಿಗೆ ಕಾಲಿಯಿದ್ದಾಳೆ 

ಘೋರ ಕಾಲಿಯಾದರೋ 

ಕಡುಕಪ್ಪಾದರೋ 

ರಕುತ ಉಕ್ಕುವ ರುಂಡಗಳೊಡನಿದ್ದರೂ 

ರುಂಡ ಮಾಲೆಯ ರಕುತ 

ಮೈಯಲ್ಲಾ ತೋಯ್ದಿದ್ದರೂ 

ನಗುಮುಖದ ಸುಂದರಿಯವಳು 

ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ 


೦೪. 

ಚಂಡಿ, 

ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಭಾಷೆ ನೀ

ಅದರೊಳಗಿನ ನಾಧ ನೀ 

ಅಭಿಧಾ ಶಕ್ತಿಯು ನೀ 

ನಮ್ಮಗಳ ಮಾತು 

ನಮ್ಮಗಳ ಮೌನ 

ಎರಡೂ ಭಾಷೆಯೇ 

ಜಗವೆಲ್ಲಾ ಬರೀ ಭಾಷೆ 

ಹಾಗೂ ಆ ಭಾಷೆಯೇ ನೀನು ಚಂಡಿ 


೦೫. 

ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯುತ್ತಿರಬೇಕು 

ಕವನಕ್ಕೆ ಬರಹಕ್ಕೆ ಬದುಕಿಗೆ 

ಬಕುತಿಗೂ ಬೇಕು ಮುಕುತಿಗೂ ಬೇಕು 

ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯುತ್ತಿರಬೇಕು 

ನೆನಪಲ್ಲವದು ಇರುವುದಲ್ಲಿ 

ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಕಿವಿ ಮುಚ್ಚಿ 

ನೋಡಬೇಕು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ 

ತಾಕಬೇಕು ಕೈ ಹಿಡಿಯಬೇಕು 

ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಬಿಸಿ ತಾಗಬೇಕು 

ಆ ಆಳದಲ್ಲಿದೆಯದು ಸ್ಪಂದ 

ಸಾದಾರಣ ಸ್ಪಂದ 

ತಾಕಬೇಕು ಕೇಳಬೇಕು ನೋಡಬೇಕು 

ಅದ ಹಾಡಬೇಕು 

ಅದು ಬೇಕು ಜಗಕೆ 

ಹಾಗೆ ಕೇಳಿದ ಹಾಡು ಬೇಕು 

ಸಾದಾರಣ ಸ್ಪಂದವದು 

ಎಲ್ಲರ ಪಾಡದು 

ಎಲ್ಲರ ಹಾಡದು 


೦೬. 

ಕವನ ಮಹಾಕಾರುಣಿ 

ಅರ್ಥ ವಸ್ತು ಧ್ವನಿ ಅಲಂಕಾರ 

ವ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಲಾಪವಷ್ಟೆ 

ಯಾರೋ ಏನೋ ನೆನೆದದ್ದನ್ನು 

ಬಯಸಿದ್ದನ್ನು ನೊಂದದ್ದನ್ನು 

ಕೇಳುವುದು 

ಕೇಳಿ ಬರೆಯುವುದಷ್ಟೆ 

ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಬರೀ ಪದಗಳು 


೦೭

ಭಾಗ ವಿಭಾಗದ ಭಾರವೇ 

ಜೀವವ ಹೂತಿದೆ ಆಳದಾಳಕ್ಕೆ 

ಬರೀ ಮೇಲ್ಪದರದಾಟವದು 

ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದಂತೆ ಜೋರು ಕೇಕೆಯಂತೆ

ಬೆಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ ಗೋರಿಗಳ 


೦೮. 

ಅದಕೆ ಇಚ್ಛೆಯಾಯಿತು 

ಅದುವೇ ಇಚ್ಛೆಯಾಯಿತು 

ಆ ಇಚ್ಛೆಯೇ ಕಾಲವಾಯಿತು 

ಆ ಕಾಲವೇ ಇಚ್ಛೆಯಾಯಿತು 

ಅದುವೇ ಹಬ್ಬಿತು 

ಹಬ್ಬಿದ್ದೇ ಅದಾಯಿತು 

ಆಗುವುದೇನದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ 

ಆದದ್ದೆಲ್ಲಾ ಇರುವುದೇ ಅಲ್ಲ 

ಅದೇ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರ ಕಾಲಿ 

ಏನೂ ಇಲ್ಲದ್ದು ಇರುವುದೆಲ್ಲವೂ ಆದದ್ದು 

ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ಅನುಭವದ್ದು 

ಅದು ಅದರದ್ದು 

ಅದೇ ಅದು 


೦೯. 

ಬಿಂದುವಿನಿಂದೆಲ್ಲಾ ಬಿಂದುಗಳು 

ಒಂದೊಂದಾಗಿ 

ದೇಶಕಾಲ ವಸ್ತು ಪದಾರ್ಥ 

ಅದುವೇ ಆಗಿ 

ಹಿಗ್ಗುವುದೂ ಅದೇ ಕುಗ್ಗುವುದೂ ಅದೇ 

ತೆರೆದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 


೧೦ 

ಅವಳು ಬಂದಳು 

ಬಾಲೆಯಾಗಿ ಮೊದಲು 

ಸೊಂಟದಮೇಲೆ ಕೈಯನಿಟ್ಟು 

ಪುಟ್ಟ ಲಂಗವನ್ನು ತೊಟ್ಟು 

ಜಗದ ನಗುವೆಲ್ಲಾ ತಾನೇ ಏನೋ ಎಂದು 

ಬಂದಳು ಬಾಲೆ ಬಂದಳು 


ಮುಡಿಯ ಬಿಚ್ಚಿದವಳವಳು 

ಸುಂದರಕೆ ಅತಿ ಸುಂದರಳವಳು 

ಕಡು ಕೆಂಪು ತಾವರೆ ಮೊಗ್ಗ ಹಾರದವಳು 

ಆದಳು ನೋಡ ನೋಡುವಂತೆ 

ಉರಿವ ಬೆಂಕಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ 

ಮುಡಿಯಲ್ಲ ಜಡೆಯಲ್ಲವದು 

ಉರಿವ ಬೆಂಕಿ ಕಿಡಿಗಳು ಮತ್ತೆ 

ರುಂಡ ಹಾರ ಕೆಂಪು ಮುಖವು 

ಉರಿವ ಕಡು ಕಪ್ಪು ಮುಖವು 

ಉಗ್ರ ನೇತ್ರ ಬಿಳಿಯ ಜ್ವಾಲೆ 

ಮೈ ಹತ್ತಿ ಉರಿದಿದೆ 

ಎದೆಯ ಬಡಿತ ನಿಂತಿದೆ 

ಅವಳು ಮತ್ತೆ ಬಾಲೆಯಮ್ಮ 

ಪುಟ್ಟ ಲಂಗ ತೊಟ್ಟ 

ತುಂಟ ನಗೆಯ ಪುಟ್ಟ 

ಬಾಲಳಮ್ಮ ಅವಳು ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಳಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ