...........................

ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಎಂಬೋದು ಸಂಭೋಗದಂತೆ
ಆತ್ಮ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಅಥವಾ ಹುಟ್ಟು
ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಚಟ
ಪ್ರಭುದ್ಧ ಭಾಷೇಲಿ ಸಂಬಂಧ

ಹುಟ್ಟು ಸಂಭೋಗಾನ ಮೀರಿದ್ದು   
ತೇಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳಂತೆ
ತಿರುಕನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ತಿರುಕ
ತಿರುಬೋಕಿಯ ಸ್ವಗತ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ