.......


ಜೊತೆಗಿರಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಇಬ್ಬರಿಗೂ
ತಿಳಿದಿತ್ತು.
ಆದ್ದರಿಂದಲೆ ಇರಬೇಕು,
ಜೊತೆಗಿರಲಾರದೆ ಹೊದೆವು.
ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿ
ಬದುಕು ಪ್ರೀತಿಯೊಳೊಗೋ, ಪ್ರೀತಿ ಬದುಕಿನೋಳೊಗೋ
ಎಂದೆಣಿಸುತ್ತಲೆ ಇಬ್ಬರೂ ದೂರ ಹೊರಟು ಹೋದೆವು......

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ