.......

ಪರಮಹಂಸ, ಬೆಕ್ಕು
ನಾನಲ್ಲ ನೀನಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ
ಎಲ್ಲಾ
ಅಂದಾಗ ಅದೈತ ಎಂದೆ.
ನಾನೆ ನೀನು, ನೀನೆ ನಾನು
ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ
ಎಂದಾಗಲು ಅದೈತ ಎಂದೆ.......

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ