.......


ಯಾವಕಾಲದ್ದೊ,ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ
ಕೂತ
ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು.
ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ದೇವಾಲಯ
ಮುಂದೆ ಕೆರೆತುಂಬಿ ಕೋಡಿ ಬಿದ್ದು
ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ನದಿ.
ಚಿತ್ರಿಸಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನಾ, ಅವಳನ್ನಾ ಸೇರಿಸಿ
ನಿನಗೆ ತೊರಲಿಕ್ಕೆ.......

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ