.......


ಕಡೆಗೆ,
       ಬುದ್ದ ಕೂತಿದ್ದ ಎದುರಿಗೆ
       ನಾನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ.
ಹಿಂದಿನಿಂದ ಕಪ್ಪು ಆನೆಯೊಂದು ಮುಂದೆಬರುತ್ತಾ ಗಿಳಿಟ್ಟಿತು.
ಆಗ
ಅಲ್ಲಿ
ಬುದ್ದ
ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ
ಎಂಬ ಗೊಡವೆಗೇ ಹೊಗದೆ ಮುಂದೆಸಾಗಿತು.
ಅದಕ್ಕೇ ನಾನೆನುತ್ತೇನೆ
ಆನೆ ನಡದದ್ದೇ ದಾರಿ ಅಂತ............

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ