ಎಷ್ಟೇ ಜಾಲಾಡಿದರೂ ಕಡೆಗೆ ಎಟುಕಿದ್ದು ಮಾತ್ರಾ ಎರಡೇ ವಿಧ

ಕಡಲ ಮತ್ತೊಂದು ತುದಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಿಥ್ಯ
ನನ್ನಾವರಣದಲ್ಲಿನ ಸೀಮಿತ ಸತ್ಯ....

ಕಂದೀಲ ಕೆಳಗಿನ ನೆರಳ ಮೂಲ
ಬೆಳಕೋ ಅಥ್ವಾ ಕಂದೀಲೋ..?

ತರಂಗಗಳಿಂದ ಬಂತು ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿಲ್ಲಿ ಎಂಬಂತೆ
ತಾತನ ಶ್ರಾಧ್ಧಾ, ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಗಂಡು ಮಗು
ಹೋಗೊದು ಅಸಂಭವ, ಸಂಭವದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನೇಕ
ನೆನಪಾಗುತ್ತಿದೆ

ಶೋಧ

ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಪಟಿಕ ಶುಭ್ರ
ಯಾವುದೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ
ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಅದಕೊಂದು
ಹೊಸದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ....

ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಕಂಡು ಗೀಚಿ ಬರೆದ ಬರಹ
ಬರೀ ಯಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಸುಖಾನುಭವ ಲೋಲುಪತೆ
ಅಲ್ಲವೆ ಅಲ್ಲ....

ಆತ್ಮೋನ್ನತಿಗೆ ಮೂಲಧಾತುವಿನ ಶೋಧ
ತುರೀಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಚಾಚಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ
ಚಕ್ಕಂಬಕ್ಕಳ ಹಾಕಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ 
ಕಾಲ ಸ್ಥಬ್ಧವಾಗುವ ಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ
ಕಾಲ ಸ್ಥಬ್ಧವಾದಾಗ ಚಲನೆ ಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಬ್ಧ....

ಒಳಗಿಂದೊಮ್ಮೆಲೇ ಕೂಗು

"ಅಣ್ಣನ ಮದುವೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ
ಸೀರೆ ಕೊಟ್ಟನೆಂದು ಹೋ ಎಂಬ ಸದ್ದು"
ಕೂತಿದ್ದವ ಹಾಗೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ

"ಅವಲಕ್ಕಿ, ಪವಲಕ್ಕಿ, ಕಾಂಚನ ಮಿಣಮಿಣ ಡಾಂ ಡಸ್...............

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ