.......


ಮೃಣನ್ಮಯಿ,
ಯಾರವಳು, ಏನಂತ ಹೇಳಲಿ
ಪ್ರೇಯಸಿ, ಆತ್ಮಸಖಿ......
ಅಕ್ಷರಗಳು ಸತ್ತಿವೆ.
ಅವಳಿಗೆ ಶಬ್ಧ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ , ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ನಾನು, ಅವಳು
ಇಬ್ಬರೂ
ಗಂಟೆ, ದಿನಗಳು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತಿರುತ್ತಿದ್ದೆವು.
ನಾ
ಎದ್ದು ಹೋಗುವಾಗ
ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ
ಕೆಲವು ಸಾಲುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳು.
ಒಂದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂದವಿದೆಯೇ,
ಎಂದರೆ
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ ಎನ್ನಬಲ್ಲೆ,
ಇರುವ ಸಂಬಂದವೆಂದರೆ
ಅದು ಅವಳು,
ಮೃಣನ್ಮಯಿ
ಆದ್ದರಿಂದ,
ಇವುಗಳು ಮೃಣನ್ಮಯಿಗೆ...

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌: