.......


ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಳ್ಲಲು ಹೋದದ್ದು.
ಬಟ್ಟೆ ಸಿದ್ದವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದೂ, ಸಮಯವಿದೆಯೆಂದೂ
ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಹೊರಟದ್ದು.
ನಾಲ್ಕು ದಾರಿ ಸೇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇಗುಲ
ದರ್ಶನದ ನಂತರ
ಬಂದ ಹಾದಿ ಮರೆತಿತ್ತು
ಅಪರಿಚಿತನೊಬ್ಬ ಹೇಳಿದ
ಇದೇ ದಿಕ್ಕು ಸೇರಬಲ್ಲಿರಿ ಸೇರಬಲ್ಲಿಗೆ.
ಹಾದಿಗುಂಟಾ ಒಂದೇ ಆಲೋಚನೆ
ದೇಗುಲ ಆರಂಭ ಸ್ಥಾನವೋ ಅಥವಾ....?
ನಾಲ್ಕೂ ಹಾದಿಗಳು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೆಯುತ್ತದಾ...?
ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ... ಸಾದ್ಯವಾದರೆ...?
ದೇಗುಲ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮನೆ...?
ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ ಮನೆಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದ......

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ